Posts Categorized: หลักสูตรรบพิเศษ

หลักสูตร ทหารเสือราชินี

หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีความเสียสละส่วนรวมเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เราคงนึกถึงอาชีพ ทหาร ที่คอยปกป้องเหล่าอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยจากผู้คุกคามอยู่เสมอด้วยชีวิต ทหารทุกคนทุกหน่วยมีการฝึกที่แข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยเพื่อศักยภาพในการปกป้องประเทศอย่างสูงสุด แต่นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยรบพิเศษต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น หนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดก็คือ ทหารเสือราชินี ความเป็นมาของทหารเสือราชินีนั้นมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระประสงค์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความแข็งแกร่งในการออกปฏิบัติภารกิจทุกแบบ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรทหารเสือขึ้นในปี พ.ศ.2524 เพื่อคัดเลือกทหารผู้มีความแข็งแกร่งมาฝึกเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถรอบด้านมากขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกนั้น ต้องเป็นนายทหาร หรือกำลังพลภายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หากเป็นกำลังพลจากภายนอกก็ต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก ระยะเวลาการฝึกจัดมีการจัด 2 ปีต่อ 1 รุ่น โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการฝึกแบบต่างๆ รวม 16 สัปดาห์ ดังนี้ – การฝึกภาคที่ 1 ฝึกฝนร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีวินัยและความอดทน เวลา 4 สัปดาห์ หากผ่านการฝึกฝนนี้จึงจะสามารถเข้าสู่การฝึกขั้นต่อไป – การฝึกภาคที่ 2 ฝึกภาคภูเขาและป่า เน้นฝึกการโจมตีโดยแทรกซึมทางอากาศด้วยพาหนะอากาศยาน แทรกซึมทางพื้นดินในลักษณะชุดปฏิบัติการ หน่วยทหารเฉพาะกิจเล็ก หรือลักษณะของกำลังกองโจร การฝึกเดินป่า ฝึกขี่ม้า และยานพาหนะภาคพื้นดินทุกชนิด…read more

หลักสูตร Recon

หลักสูตรลาดตระเวนสะเทินน้ำสะเทินบก ความหมายของสัญลักษณ์ “Recon” หลักสูตรเดือดของนักรบเลือดเหล็ก แกร่งยิ่งกว่าเหล็กในเรือ รูปท้องทะเล ท้องฟ้า ภูเขาและหน้าผา ระหว่างสมอสองอันที่พันกันด้วยเชือก : หมายถึง ภายใต้ ความสามัคคีกลมเกลียวของกองทัพเรือ จะเป็นรั้วที่เข้มแข็งเพื่อคุ้มครองภัย ที่จะมาคุกคามต่อน่านน้ำ น่านฟ้า และชายฝั่งทะเลของไทย ครุฑเหยียบโลกที่ ปรากฏอยู่บนแผนที่ประเทศไทย มีสมอเสียบปักอยู่ : หมายถึง เครื่องหมายกรมนาวิก โยธินที่ขึ้นตรงต่อกองทัพเรือ และปฏิบัติงานภายใต้การควบคุม และสนับสนุน จากกองทัพเรือ หลักสูตรระยะเวลา 13 สัปดาห์