Posts By: Neng

การฝึกโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องเรียนรู้แล้วทำตาม

การโดดร่มแบบกระตุกเอง เดิมเป็นหนึ่งในยุทธวิธีการรบทางทหารที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเมื่อ พ.ศ.2504 ที่บ้านป่าหวาย จนมีการแพร่หลายเรื่อยมา ปัจจุบันมีการนำมาเป็นการกีฬาด้วย แต่ทั้งนี้ทังนั้นต้องได้รับการฝึกฝนดูแลจากผู้เชี่ยวชาญอย่างใกล้ชิด การโดดร่มแบบกระตุกเอง ต้องมีการฝึกฝนตามหลักสูตรจนชำนาญในเวลากลางวัน จากนั้นค่อยฝึกโดดในเวลากลางคืน ผู้โดดต้องมีความชำนาญงานด้านการลอยตัว การเคลื่อนที่ การบังคับควบคุมทิศทางร่ม และการบังคับลงพื้นอย่างปลอดภัย โดยเฉพาะการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของร่มที่เกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ทั้งการตกเร็ว (High speed Malfunction) และการตกช้า (Low speed Malfunction) ซึ่งก่อนที่จะทำการโดดร่มแบบกระตุกเองในครั้งแรก ต้องมีการทดสอบการแก้ไขปัญหาติดขัดให้ผ่านก่อน จากนั้นจึงจะฝึกทำการโดดจริงบนอากาศได้ ในกรณีที่ต้องโดดลงน้ำ ผู้โดดต้องมีการสวมชูชีพไว้ด้วย อีกทั้งต้องมีการฝึกฝนวิธีปลดร่มออกจากตัวเพื่อไม่ให้น้ำหนักของร่มดึงตัวเราให้จมน้ำ การโดดร่มแบบกระตุกเองนั้น แบ่งได้เป็นสองแบบ คือ การโดดแบบสูงเปิดต่ำ หรือการโดดแบบ HALO (High Altitude Low Opening) การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว 1,000 ฟิตจากระดับพื้นดิน จากนั้นก็ปล่อยให้ตกลงมาตามอันตราแรงโน้มถ่วงขอโลกจนประมาณ 4,000-5,000 ฟิต ผู้โดดจะทำการเปิดร่มแล้วบังคับเข้าสู่ที่หมาย การโดดแบบนี้ต้องใช้ความแม่นยำในการลงสู่เป้าหมายและต้องมีการฝึกการทรงตัวอยู่ในอากาศได้เป็นอย่างดี การโดดแบบสูงเปิดสูง หรือการโดดแบบ HAHO (High Altitude High Opening) การโดดร่มแบบนี้ผู้โดดจะกระโดดออกมาจากอากาศยานบนอากาศที่ความสูงราว…read more

หลักสูตร ทหารเสือราชินี

หากจะกล่าวถึงอาชีพที่มีความเสียสละส่วนรวมเพื่อส่วนรวมอย่างแท้จริง เราคงนึกถึงอาชีพ ทหาร ที่คอยปกป้องเหล่าอาณาประชาราษฎร์และแผ่นดินไทยจากผู้คุกคามอยู่เสมอด้วยชีวิต ทหารทุกคนทุกหน่วยมีการฝึกที่แข็งแกร่งและมีระเบียบวินัยเพื่อศักยภาพในการปกป้องประเทศอย่างสูงสุด แต่นอกจากนั้นก็ยังมีหน่วยรบพิเศษต่าง ๆ ขึ้นเพื่อเพิ่มความสามารถให้มีความแข็งแกร่งมากขึ้น หนึ่งในหน่วยรบพิเศษที่ได้รับการกล่าวขานมากที่สุดก็คือ ทหารเสือราชินี ความเป็นมาของทหารเสือราชินีนั้นมาจากที่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ มีพระประสงค์ที่จะเพิ่มขีดความสามารถของกำลังพลให้มีความแข็งแกร่งในการออกปฏิบัติภารกิจทุกแบบ กรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ จึงได้มีการเปิดหลักสูตรทหารเสือขึ้นในปี พ.ศ.2524 เพื่อคัดเลือกทหารผู้มีความแข็งแกร่งมาฝึกเป็นหน่วยรบพิเศษที่มีความสามารถรอบด้านมากขึ้น โดยคุณสมบัติของผู้ที่จะได้รับคัดเลือกให้เข้าฝึกนั้น ต้องเป็นนายทหาร หรือกำลังพลภายในกรมทหารราบที่ 21 รักษาพระองค์ฯ หากเป็นกำลังพลจากภายนอกก็ต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก ระยะเวลาการฝึกจัดมีการจัด 2 ปีต่อ 1 รุ่น โดยแบ่งเป็นช่วงเวลาการฝึกแบบต่างๆ รวม 16 สัปดาห์ ดังนี้ – การฝึกภาคที่ 1 ฝึกฝนร่างกายและจิตใจ เพื่อให้มีวินัยและความอดทน เวลา 4 สัปดาห์ หากผ่านการฝึกฝนนี้จึงจะสามารถเข้าสู่การฝึกขั้นต่อไป – การฝึกภาคที่ 2 ฝึกภาคภูเขาและป่า เน้นฝึกการโจมตีโดยแทรกซึมทางอากาศด้วยพาหนะอากาศยาน แทรกซึมทางพื้นดินในลักษณะชุดปฏิบัติการ หน่วยทหารเฉพาะกิจเล็ก หรือลักษณะของกำลังกองโจร การฝึกเดินป่า ฝึกขี่ม้า และยานพาหนะภาคพื้นดินทุกชนิด…read more